Навчальна практика з української мови і літератури

 

Технологічний аспект орієнтовного планування

програми  навчальної практики з української мови і літератури

для  загальноосвітніх середніх навчальних закладів  5 - 8, 10 класи

 

       Укладачі: Л.І. Піскорськазавідувач навчально-методичної лабораторії української мови і літератури комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,

          Л.В. Гуріна – учитель-методист, Т.М. Любчич – старший учитель української мови і літератури Іванівської ЗСШ I – III ступенів Петриківського району Дніпропетровської області.       

         Наукові рецензенти: Г.Т. Шелехова - кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної АПН України. З.О. Шевченко кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки  Національної АПН України.

 

     Згідно з Концепцією загальної середньої освіти учні, завершуючи основну і старшу школу, на практичному рівні мають належно володіти українською мовою, тобто вільно, правильно і комунікативно виправдано користуватися нею, бути творчими читачами із гуманістичним світоглядом, високою загальною культурою, самостійним критичним мисленням, естетичними смаками.    Здійсненню цього завдання сприяє засвоєння випускниками не тільки базового курсу української мови й літератури, а також навчальної практики, яка є обов’язковою та необхідною складовою навчально-виховного процесу і передбачає створення умов для  наближення змісту навчальних предметів до реального життя, розширення світогляду молоді, формування ключових компетентностей, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості  навчально - виховного процесу.   

        Проведення навчальної практики з української мови і літератури в основній та старшій школі удосконалює пізнавальну діяльність учнів, залучає їх до пошукової роботи, поглиблює та систематизує  знання, уміння й навички, допомагає усвідомленню практичної складової  навчальних курсів, зв’язків між предметами, що безпосередньо забезпечують мовну й літературну освіту. Особливого значення вона набуває в умовах профільного навчання, тому організація занять повинна бути орієнтована на допрофільну підготовку, урахування особистісно зорієнтованого підходу до навчання, на поглиблення теоретичної та практичної складових профільних предметів.
      Форми  організації
зазначеної діяльності з української мови і літератури  можуть бути різними залежно  від змісту, характеру роботи, матеріально-технічної бази закладу, вікових особливостей, рівня підготовки школярів й охоплювати такі види занять: презентації науково-дослідних проектів учнів, шкільні наукові конференції, екскурсії, експедиції, творчі конкурси, змагання, диспути, заняття за інтерактивними методиками.Години, відведені на таку практику, пропонується використовувати й для реалізації програм предметів навчального плану.    
     
З цією метою учні залучаються до роботи з різноманітними об’єктами, навчальною та довідковою літературою, наочністю, комп’ютерами, пошуковими системами (каталоги, мережа Internet). Це дає змогу використовувати здобуті знання й набуті уміння для пошуку шляхів розв’язання проблем у змінених життєвих ситуаціях, бачити нові можливості підвищувати вмотивованість навчання,  розвивати навички самостійної роботи.Залежно від видів навчальної практики звітні матеріали можуть бути  у вигляді презентацій наукових проектів, захисту рефератів, укладання альманахів, написання щоденників, виготовлення виробів або обладнання, наочності, розроблення схем, комп’ютерних програм тощо.

    У пропонованій програмі ураховані вікові особливості, природний процес сприйняття, розвиток аналітичних умінь, емоційної сфери школярів, їхню спроможність логічно мислити, спостерігати, вирішувати проблеми, реалізовувати свій життєвий потенціал, а також передбачено розширення обізнаності із філологічною галуззю в її зв’язках з іншими гуманітарними галузями ( історико-літературними, історико-культурними, краєзнавчими, архітектурними, мистецькими та ін.).    Вона є орієнтовною і щодо її структури, і представленого в ній матеріалу, тому вчитель української мови і літератури має можливість творчо підійти до її реалізації під час проведення навчальної практики в 5 – 8, 10 класах ЗНЗ. 

 

5 клас

Час проведення

№ заняття

Підготовчий етап

Змістовно-організаційний етап

Підсумковий етап

 

 

Мета заняття

Інструктаж

Тема, вид заняття

   Міжпредметні, внутрішньопредметні зв’язки

Форма звітності

І семестрІ чверть

1.

Активізувати словесну творчість засобами інтеграції видів діяльності, розвитку пізнавальної діяльності.

Робота з комп’ютером. Дотримання техніки безпеки.

Телефонна розмова з рідними, другом, подругою. Розігрування діалогу на одну з тем (Моя школа,мій клас, моя родина, мої домашні обов’язки, народні обереги).

Інформатика: електронне спілкування.Фольклор:фольклорна спадщина слов’ян.Психологія:особливості національного менталітету.Народознавство:обереги.Філософія:соціальна позиція особи, проблема людського «Я!».

Записи в щоденник  діалогів.

ІІ семестр ІІІ чверть

2.

Виховувати пошану та любов до української мови, усної народної творчості, розвивати мислення, творчі здібності, увагу, спостережливість

Техніка безпеки під час участі в святкових дійствах.

Обрядові свята краю, вертеп.Відтворення елементів обрядових свят  (пісень, таночків, вертепів тощо) з урахуванням  регіональних особливостей, місцевих традицій.

Народознавство: звичаї та обряди українців. Фольклор: обрядові свята, пісні.Мистецтво: єдність поетичного, музичного, хореографічного та драматичного мистецтва у фольклорі.

Відтворення зібраного фольклорного матеріалу.

Червень

3.

Удосконалювати мовленнєві вміння, уміння вільно користуватися виражальними засобами

Дотримання техніки безпеки на робочому місці.

Скоромовка – національне розмаїття фольклорного тексту.Учимося  промовляти скоромовки.Конкурс-гра.

Народознавство:традиції і звичаї народів.Театральне мистецтво:Жест, мімікаФольклор:народні перекази та легенди про життя українців.

Укладання збірочки скоромовок.

Червень

4.

Закріпити теоретичну та практичну  поінформованість   школярів з різних питань шкільної програми з мови  в 5 класі.

Дотримання техніки безпеки на робочому місці.

Винятки в українській мові. Пошукова робота.

Українська мова:спрощення в групах приголосних, уживання апострофа та м’якого знака, правило «дев’ятки», написання слів іншомовного походження.Українська література:народні казки, легенди, міфи.Логіка: засоби аналізу та синтезу.

Створення міні-словничка Найцікавіші винятки з правил.

Червень

5.

Виховувати відповідальність  за доручену справу, прищеплювати навички колективного пошуку істини, рахуватися з поглядами інших.

Дотримання техніки безпеки на робочому місці, на пришкільному майданчику.

1. Крокую чудесною країною звуків.2. Будую слово.3. Розмаїття префіксів. Створення казкового путівника.

Риторика: мистецтво говорити та читати вголос.Українська література:казки,  легенди, бувальщини, міфи, образність,  метафора, епітет.Українська мова: фонетика, морфологія, синтаксис, будова слова.Логіка: засоби аналізу та синтезуЕтика: добро і зло, правда і кривда.Географія: складання мапи, путівника.

Створення путівника.

Червень

6.

Створювати  умови для саморозвитку учнів, їхньої образної уяви, чуття тексту.

Техніка безпеки в актовій залі, на пришкільному майданчику, в дитячому дошкільному закладі.

Знавець  рідного краю.Конкурс художнього  читання у дитячому дошкільному закладі.

Риторика: уміння красномовно висловлюватися.Психологія: уміння керувати своїми  емоціями.Українська мова: стилі мовлення, авторський стиль.

Виступ перед аудиторією ровесників.

Червень

7.

Розвивати творчі здібності учнів, мислення й увагу, волю й цілеспрямованість, спостережливість.

Техніка безпеки у бібліотеці

Використання у  творах письменників української літератури усної народної творчості ( прислів’їв, приказок тощо).Творча робота.

Естетика: книга, слово – могутні засоби  виховання смаків.Логіка: аналіз, синтез.Народознавство: звичаї, обряди українців.Фольклор: народні  прислів’я, приказки, обряди, фольклорна спадщина інших слов’янських народів.

Презентація творчої  роботи.

Червень

8.

Виховувати цікавість до усної народної творчості, любов до української мови. Розвивати інтерес до мовних явищ, удосконалювати творчі здібності.

Техніка безпеки  під час екскурсії на лоно природи.

Найуживаніші форми українського етикету.Розповідь про жар-птицю або  іншого  казкового птаха за українськими народними легендами.Жар-птиця у моєму житті.

Народознавство: звичаї, обряди українців та інших народів.Фольклор: спорідненість українських  казок  із казками народів світу.Трудове навчання: макет жар-птиці.Психологія: типи  людського  темпераменту; настрій, світосприйняття.

Створення власного висловлювання.

Червень

9.

Забезпечити словниковий запас учнів, підносить культуру мовлення, розвиває увагу і допитливість.

Техніка безпеки в комп’ютерному класі.

Знайомство з Іnternet-бібліотекою, довідковою літературою.

Інформатика: служби Internet, служба Веб (Всесвітнє павутиння, Word Wide Web, www).

Червень

Червень

10.

Формувати духовну особистість школяра, підвищувати рівень готовності до самостійної дослідницької діяльності,  виховувати порядність, чесність, взаємоповагу.

Техніка безпеки на пришкільному майданчику.

Перлини усної народної творчості. Загадки.

Логіка: логічне мисленняПсихологія: допитливість, спостережливість.Математика: математичні загадки.Біологія: біологічні загадки.Народознавство: народна загадка, звичаї та обряди українців.

Укладання міні-збірничка. Логіка відгадування.

6 клас

Час проведення

№ заняття

Підготовчий етап

Змістовно-організаційний етап

Підсумковий етап

 

 

Мета заняття

Інструктаж

Тема, вид заняття

Міжпредметні, внутрішньопредметні зв’язки

Форма звітності

І семестрІ чверть

1.

Розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, володіти науковою термінологією, порівнювати факти, поняття, викликати бажання вивчати українську мову.

Техніка безпеки на  лісовій галявині, у шкільному парку.

Систематизація матеріалу з теми «Іменник».

Українська література: казка, фольклор у народній казці.Українська мова: морфологія, будова слова, синтаксис.Журналістика: інтерв’ю.Риторика: мистецтво говорити.Народознавство: менталітет українців.Психологія: світосприймання, настрій.

Інтерв’ю на лінгвістичну тему.

І семестр ІІ чверть

2.

Створити умови для саморозвитку учнів (самоконтроль за власною діяльністю). Поглиблювати знання про творчий доробок письменника, спонукати дітей задуматися над сенсом людського життя.

Техніка безпеки на сцені під час масових заходів в актовій залі.

Улюблений герой твору української літератури.Інсценування фрагментів творів української літератури.

Мистецтво: сценічне поєднання літератури, театру, живопису.Українська література:твори класиків української літератури.Живопис: створення образу засобами живопису.Теорія літератури: художній опис, творча уява.Психологія: критичне мислення.

Демонстрація емоційного відтворення образу улюбленого героя

Червень

3.

Тренувати увагу, спостережливість, кмітливість школярів, розвивати їхнє вміння  аналізувати й зіставляти словесні одиниці. Збагачувати  лексичний запас.

Техніка безпеки в бібліотеці.

Систематизація знань з  археології. Екскурсії до шкільних музеїв, бібліотеки.

Географія: рівнини, низини, озера, річки, маршрут.Психологія: настрій, світосприймання.Українська мова: числівник, іменник, прикметник, займенник, орфографія, лексикологія.

Звіт про екскурсію.

Червень

4.

Формувати вміння логічно мислити. Виховувати наполегливість і зосередженість. Розвивати аналітичне мислення, увагу, спостережливість.

Техніка безпеки під час екскурсії до майстерні митця.

Герб, його значення.Створення гербів (родинного, шкільного).

Мистецтвознавство: герби Київської Русі, Державний Герб, герб області, міста, населеного пункту Живопис: створення художнього образу засобами живопису.Образотворче мистецтво:палітра кольорів.Риторика: мистецтво говорити.

Ескіз герба родини, школи.

Червень

5.

Сприяти вдосконаленню мовних навичок школярів, формування естетичних смаків, розвивати творчу самостійність, ініціативність.

Техніка безпеки під час екскурсій, відвідування філармоній, музичних залів.

Створення монологу на одну з тем: чого хочу досягти в житті; яким бачу своє майбутнє; я – особистість; світ моїх захоплень; єдність людини й природи.

Екологія: чистота довкілля.Логіка: послідовність висловлювання думок.Риторика: мистецтво говорити.Психологія:  світосприймання, типи людського темпераменту.Людина і суспільство:«Я» - особистість.Філософія: світосприймання власного Я.

Відтворення вражень у формі монологу. Записи на магнітофонні стрічки.

ІІ семестрІІІ чверть

6.

Допомагати усвідомленню значення і функцій народних традицій, сприяти яскравому відображенню світогляду народу, його поглядів на навколишній світ, релігійні вірування, побут.

Техніка безпеки під час дорожнього руху, у громадських місцях.

Святий вечір у моїй родині. Розігрування дійства.

Театральне мистецтво: гра за ролями, режисерська майстерність.Народознавство: традиції та звичаї  українців.Музика: різноманітна палітра музичних образів.

Різдвяний вертеп.

Червень

7.

Розвивати інтерес до вивчення мови, критичне мислення,  творчу самостійність.

Техніка безпеки під час свят, масових заходів.

Світ  дитинства – вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій.Конкурсне читання й коментування улюблених поезій.

Теорія літератури: засоби  виразності, художній опис.Психологія: мислення, індивідуальність.Українська література: поетичні твори.Логіка: логічне мислення.

Участь у святкуванні Дня захисту дітей.

Червень

8.

Повторити ключові  поняття виучуваного матеріалу. Удосконалити практичні навички володіння мовою, науковою термінологією.

Техніка безпеки на лоні природи.

Систематизація знань  з тем: «Прикметник», «Займенник».Лінгвістична гра.

Українська література: загадки, фольклор у народній загадці, легенди.Українська мова:фразеологія,  лексикологія, словотвір.Мистецтвознавство:ілюстрації до загадок.Народознавство: народна астрономія та астрологія.

Проведення гри на пришкільному майданчику.

Червень

9.

Виховувати в учнів гордість за наші національні таланти, розвивати обдарованість і творчу здібність, бажання вивчати історію й культуру нашого народу.

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

Уміння добирати епітети з творів письменників української літератури .Гра «Епітет».

Українська література: літературні засоби, мова творів класиків української літератури.Логіка: логічне мислення.Теорія літератури: епітет, рима, строфа, віршована мова, віршований ритм.Психологія: толерантність.

Створення кросвордів, ребусів, загадок.

Червень

10

Формувати прагнення самовдосконалюватися, розвивати  ерудицію, активізувати пізнавальну діяльність і логічне мислення.

Техніка безпеки  під час дорожнього руху, проведення екскурсій.

Відображення власних вражень у різних жанрах, видах. Екскурсії, відвідування музичних театрів, філармоній, концертних залів.

Риторика: образне усне висловлювання.Українська мова: текст, стилі, типи мовлення.Мистецтво: поєднання літератури, театру, живопису.Психологія: розкутість особистості, творчі здібності.

Написання твору-роздуму.                 Малюнок, замальовка.

7 клас

Час проведення

№ заняття

Підготовчий етап

Змістовно-організаційний етап

Підсумковий етап

 

 

Мета заняття

Інструктаж

Тема, вид заняття

Міжпредметні, внутрішньопредметні зв’язки

Форма звітності

І семестр І чверть

1.

Удосконалювати вміння знаходити і записувати цікаві літературні знахідки своєї місцевості, розвивати здібності, художнє мислення, виховувати відповідальність і цілеспрямованість, почуття колективізму й товариськості.

Техніка  безпеки під час дорожнього руху. Правила поведінки в громадських місцях.

Творчий доробок письменників рідного краю. Екскурсія-подорож до садиби митця. Складання мапи життя письменників краю.

Географія: географічна мапа, масштаб, маршрут.Українська література: життєвий і творчий шлях митця.Графіка: графічне зображення.Логіка: послідовний виклад думок.

Колективне складання мапи життя письменника  рідного краю. Записи у щоденниках.

І семестр І чверть

2.

Викликати бажання вивчати українську мову, володіти науковою термінологією, визначати істотне в мовному явищі й робити висновки.

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

У музеї дієслова.Творчий конкурс.

Риторика: мистецтво говорити. Українська мова: морфологія, будова слова, синтаксис.Історія: музеї краю, України.Теорія  літератури: аналіз  тексту.Фольклор: лінгвістичний колорит місцевих діалектів, говірок.

Створення макетів, експонатів, стендів.

І семестр ІІ чверть

3.

Удосконалювати вміння редагувати текст, сприяти розвиткові мислення, формувати культуру спілкування.

Техніка безпеки під час дорожнього руху.

Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду(Ю.Яновський).Знайомство з родинами однокласників.

Риторика: мистецтво говорити.Живопис: створення художнього образу засобами живопису.Народознавство: менталітет українського народу.Ботаніка: корінь, крона.Географія: територія.

Захист проектів.

ІІ семестр ІІІ чверть

4.

Розвивати увагу, спостережливість, творчу самостійність  та ініціативність, естетичне сприйняття мови й образне бачення світу.

Техніка безпеки у кабінеті української мови і літератури.

За лаштунками творчої майстерні вчителя української мови  і літератури. Практично-дослідна година.

Психологія: толерантність, типи темпераменту, емоції.Філософія: світосприймання.Логіка: аналіз і синтез.Естетика: естетичний смак.Етика: етика спілкування.

Творча робота.

ІІ семестрІV чверть

5.

Сприяти виробленню вміння швидко орієнтуватися в навчальному матеріалі,  розвиткові  розумових здібностей, уміння робити висновки, стисло  формулювати мовні правила.

Техніка безпеки в комп’ютерному класі.

Систематизація знань з теми Частини мови.Пошуково-дослідницька робота. Робота в мікрогрупах.

Образотворче мистецтво: графіка.Українська мова: типи мовлення, види словників.Логіка: засоби аналізу  синтезу.

Створення таблиць-схем.

Червень

6.

Тренувати увагу школярів, спостережливість і кмітливість, розвивати вміння аналізувати й зіставляти, збагачувати словниковий запас учнів.

Техніка  безпеки під час дорожнього руху. Правила поведінки в громадських місцях.

Літературні стежки. Екскурсія.

Географія: маршрут; карта, умовні позначки.Теорія літератури: літературна мова.

Створення путівника літературних героїв.

Червень

7.

Тренувати увагу школярів. Удосконалювати навички аналізу, порівняння, зіставлення. Вчити школярів орієнтуватися у питаннях теорії літератури, глибоко й правильно аналізувати художні твори.

Техніка безпеки у  бібліотеці.

Інверсія у творах В. Симоненка, А. Малишка, В.Голобородька. Мовно-літературна гра.

Теорія літератури: інверсія, індивідуальний стиль митця.Українська література: твори В.Симоненка, А.Малишка, В.Голобородька.Психологія: фізіологічні основи процесу уяви.

Укладання міні – словничка.

Червень

8.

Сприяти всебічному культурному розвитку  покоління, якому належить розбудовувати  державу, розвивати літературну пам’ять.

Культура поведінки в актовій залі.

Виразне читання поезій. Авторське крісло.

Логіка: засоби аналізу  і синтезуТеорія літератури: індивідуальний стиль, автор, зміст і форма твору, образ автора.

Виразне читання напамять творів художньої літератури.

Червень

9.

Удосконалювати навички роботи в групі, створювати умови для кращого практичного закріплення складних теоретичних понять, розвивати усне й писемне мовлення.

Техніка безпеки, правила поведінки в бібліотеці під час пошуку і роботи з науковою літературою.

Самостійні й службові частини мови.

Логіка: засоби аналізу, синтезу.Українська мова: морфологія, синтаксис.Українська література: твори класиків.Філософія: світосприймання власного «Я».

Презентація запитальника з теми Самостійні і службові частини мови.

Червень місяць

10.

Розвивати  творчі  здібності  учнів, сприяти глибшому   засвоєнню  найпоширеніших  синтаксичних моделей.

Дотримання техніки безпеки  під час роботи в комп’ютерному класі.

Етика спілкування із використанням засобів електронного зв’язку.

Інформатика: служба Веб; сайт-сторінка.Українська мова: адреса, адресант; адресат.Російська мова:  особливості  звертання, написання  адрес.Епістолярій епохи. Лист друзям. Створення  власної сайт-сторінки в мережі Internet. Етика електронного спілкування. (Наприклад, сайт www.vkontakte.ru)

Створення сайт-сторінки.

8 клас

Час проведення

№ заняття

Підготовчий етап

Змістовно-організаційний етап

Підсумковий етап

 

 

Мета заняття

Інструктаж

Тема, вид заняття

Міжпредметні, внутрішньопредметні зв’язки

Форма звітності

ІІ семестр ІІІ чверть

1.

Сприяти закріпленню правописних навичок і вмінь здійснювати граматичні операції.

Техніка безпеки на шкільному подвір’ї.

Сьогодні кинув мені ранок на ліжко золотий сніп…Етюд-спостереження.

Риторика: використання виражальних засобів.Українська література: інверсія в художньому творі, метафора.

Етюд.

ІІ семестр ІІІ чверть

2.

Формувати вміння логічно мислити, виховувати наполегливість і зосередженість, розвивати творчу пошукову діяльність щодо художніх образів.

Техніка безпеки в бібліотеці.

Краса людської душі в творах письменників української літератури.

Українська літератури: твори класиків української літератури. Психологія: особистісне зростання.Філософія: матеріальне і духовне в житті людини.

Створення літературної газети.

ІІ семестр ІV чверть

3.

Сприяти зростанню уваги учнів до слова. Збагачувати лексичний запас. Розвивати кмітливість, мобільність, виробляти вміння розрізняти елементи теорії літератури.

Техніка безпеки на шкільному подвір’ї.

Теорія літератури. Розгадування кросвордів.

Теорія літератури: тропи, поетичний синтаксис, риторичні фігури.Психологія: фізіологічні основи процесу уяви.Філософія: матеріальне і духовне в житті людини.

Створення кросвордів. 

Червень

4.

Розвивати кмітливість, спостережливість, виробляти вміння, навички грамотного письма, користування мережею Internet.

Техніка безпеки в комп’ютерному класі.

Створення філологічної газети, редагування матеріалу, ілюстрування.

Риторика: використання виражальних засобів.Інформатика: Веб–каталог, служби Internet. Операції з електронними повідомленнями.

Створення  Веб-сторінок, пошук інформації за Веб-каталогами.

Червень

5.

Допомагати активізувати словесну творчість засобами інтеграції видів діяльності.

Техніка безпеки в кабінеті української мови і літератури. 

Відокремлення – не означає зайвий.Круглий стіл.

Українська мова: лексикологія, фразеологія, стилістика. Риторика: використання виражальних засобів.Українська література: відокремлення як засіб художнього зображення.

Створення дидактичного матеріалу.

Червень

6.

Тренувати увагу учнів, удосконалювати вміння створювати тексти-міркування.

Техніка безпеки на подвір’ї.

Мандрівка розділами синтаксису та пунктуації.

Психологія: самопізнання та життєтворчість

Тексти-міркулексичнвання.

Червень

7.

Виявляти й розвивати й творчі (літературні, театральні) здібності, допомагати засвоїти норми етикетних формул, правил поводження в товаристві, культури спілкування. Створювати умови для здруження колективу, привчати до злагодженості  й організованості в роботі.

Техніка безпеки в актовій залі.

Театр етикету “Здоровенькі були!”

Українська література: образність  мови, засоби виразного читання, жест, міміка, інтонація.Риторика: мистецтво говорити.Художня культура: театральне мистецтво.

Створення формули ввічливості.

Червень

8.

Розвивати художнє мислення, творчі здібності, почуття гордості  за українську націю.

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

Що в імені моєму? Есе.

Українська література: епітет і порівняння як художні прийоми.

Презентація есе.

Червень

9.

Допомагати учням збагнути історичну і літературну велич рідного народу-творця, глибше пізнати традиційну українську народну культуру, розвивати прагнення самостійно пізнавати глибини українського слова.

Техніка безпеки в бібліотеці.

У науково-творчій лабораторії. Прислів’я, приказки, крилаті вислови у творах письменників рідного краю.

Українська мова: синоніми. уживання слів у прямому і переносному значенні.Психологія: фізіологічні основи  процесу уяви.Філософія: соціальна позиція особи.Українська література: твори письменників рідного краю.Народознавство: традиції та звичаї рідного краю.

Створення брошури.

Червень

10.

Формувати в учнів уявлення про літературу як мистецтво слова, багатогранне і вишукане, яскраве і глибоке.

Техніка безпеки  дорожнього руху під час екскурсії.

Збір і систематизація матеріалів з історії та культури рідного краю. Фольклорна експедиція.

Психологія: вчинок і формування характеру.Історія: історія та культура рідного краю.Географія: маршрут, карта, рослинний та тваринний світ.

Відеопроект.

10 клас

Час проведення

№ заняття

Підготовчий етап

Змістовно-організаційний етап

Підсумковий етап

 

 

Мета заняття

Інструктаж

Тема, вид заняття

Міжпредметні, внутрішньо предметні зв’язки

Форма звітності

I семестрII чверть

1.

Виховувати потребу в точному, виразному мовленні, дотриманні норм літературної мови. Збагачувати лексичний розвивати увагу, спостережливість.

Техніка безпеки в кабінеті інформатики.

Смак слова і смак води з криниці в батьківському краю. Внесок земляків у вітчизняну мовознавчу науку.

Українська мова: лексика, лексикологія, лексикографія.Філософія: соціальна позиція особи, матеріальна й духовне в житті людини.Логіка: логічне мислення, засоби аналізу та синтезу.Психологія: особливості національного менталітету, особистісне зростання, вчинок і характер.

Стаття в газету.

ІІ семестр  ІV чверть

2.

Сприяти глибшому засвоєнню норм сучасної української мови, підносити на якісно вищий щабель правописну освіченість і мовну культуру учнів.

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

Досконале знання граматики – престижно. Робота у форматі ЗНО.

Українська мова: розділи науки про мову.Журналістика:  каталог, редагування.Логіка: аналіз і синтез.Психологія: менталітет.

Створення індивідуального довідника для себе (свідоме усунення помилок).

ІІ семестр  ІV чверть

3.

Збагачувати мовлення новими оригінальними синтаксичними моделями, сприяти розвитку логічного мислення .

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

Нове життя нового прагне слова  (М.Рильський).Висунення припущення відносно майбутньої діяльності.

Українська література: твори класиків української літератури Психологія: типи темпераменту, світосприймання, менталітет.Логіка: аналіз і синтез, логічне мислення.

Есе.

Червень

4.

Сприяти розвитку логічного мислення. Виховувати толерантність.

Техніка безпеки в бібліотеці.

Краще синиця в жмені, ніж журавель у небі.Дискусія.

Риторика: публічний виступ.Філософія: митець і   суспільство.Етика: етика ділового спілкування.Психологія: типи  людського  темпераменту, толерантність.

Створення альбому майбутніх професій.

Червень

5.

Формувати вміння осягати зміст матеріалу, точно й усебічно використовувати його змістове наповнення.

Техніка безпеки в кабінеті біології.

Слова-терміни в біології.

Українська мова: лексикографія, лексика, стилістика.Біологія: розділи науки.Логіка: аналіз і синтез.

Створення словника.

Червень

6.

Методом передбачення й критичного мислення виховувати інтерес до мовного матеріалу, свідому потребу в знаннях.

Техніка безпеки в бібліотеці.

Наше майбутнє.Мова – основа життя.Літературно-мистецькі погостини.

Риторика: зв’язність і яскравість думки.Журналістика: інтерв’ю, редагування, репортаж.Географія: країни Європи.Екологія: збереження довкілля.

Твій репортаж.

Червень

7.

Формувати вміння й навички правильно будувати власне усне висловлювання. Сприяти розвиткові фантазії, уяви, мислення, філософської думки, вмінню аргументовано доводити власні погляди.

Техніка безпеки в актовій залі.

Кайдашеві звички у нашому житті.Чи може людина в сучасному світі стати «пропащою силою»?Зовнішня краса не може бути повною, якщо її не освітлює краса внутрішня. Збір матеріалу й підготовка до участі в олімпіаді з психології.

Психологія: толерантність, настрій, світосприймання.Філософія: соціальна позиція особи.Логіка: засоби аналізу і синтезу.Українська мова: типи  мовлення, діалог, дискусія.Література: твори класиків української та зарубіжної літератури. Фольклор: народна образність.Етика: добро і зло, правда і кривда, етика ділового спілкування.Народознавство: народні звичаї та обряди українців.

Описовий матеріал.  Підготовка до олімпіади з психології.

Червень

8.

Удосконалювати вміння формулювати тези, наводити переконливі аргументи, виховувати особисті почуття.

Техніка безпеки під час подорожі.

Ти на землі – людина… (В. Симоненко).Міркування у форматі ЗНО.

Українська мова: типи, стилі мовлення.Психологія: психологічна характеристика особистості.Філософія: пошуки сенсу життя, вищих духовних цінностей. 

Твір-роздум

Червень

9.

Через виразне та вдумливе читання допомагати глибокому усвідомленню художньої цінності творів письменників  ХІХ століття. Виховувати почуття гордості за видатних українців, активну громадянську позицію.

Техніка безпеки в бібліотеці.

Література ХІХ століття.Власні висловлювання у форматі ЗНО.

Українська література: твори класиків української літератури.Народознавство: родові традиції, народна етика і мораль.Етика: добро і зло, правда і кривда.Логіка: засоби аналізу та синтезу.Психологія: настрій, світосприймання.Українська мова: пряме й переносне значення слів, архаїзми, історизми.

Дебати.

Червень

10.

Удосконалювати знання учнів про  життя і творчість, художню майстерність письменників рідного краю,  виховувати оптимізм, цілеспрямованість.

Техніка безпеки в навчальному кабінеті.

Географія біографії письменників рідного краю. Подорож стежками народження творів.

Українська література: твори письменників рідного краю.Психологія: поняття душі, духовності в людині.Географія: мапа, маршрут, масштаб.Музика: різноманітна палітра музичних образів.

Колективне створення мапи краю. 

20